Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy skorzystanie z poniższego formularza lub inną formę pisemną przesłaną na adres Sprzedawcy, tj. Extreme Wolf, ul. Platanowa 10, 72-003 Dobra lub mailowo na adres: sklep@extremewolf.pl. Klient może także zgłosić reklamację telefonicznie pod numerem telefonu: 506199903.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwę reklamowanego Produktu, numer zamówienia, zwięzły opis wady i okoliczności jej wystąpienia, datę stwierdzenia wady oraz wskazanie żądania Klienta.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Extreme Wolf, ul. Platanowa 10, 72-003 Dobra.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Formularz reklamacyjny

[caldera_form id="CF60662ed503810"]