DEEP V LODOŁAMACZ

REGULAMIN II EDYCJI WYDARZENIA  SPORTOWEGO Kat. Elite ‘DEEP V LODOŁAMACZ”

 

CEL IMPREZY:

Promocja terenów rekreacyjnych skupionych wokół Jeziora Głębokie. Promocja biegów połączonych z morsowaniem w extremalnych warunkach oraz zdrowego trybu życia.

ORGANIZATOR:

Organizatorem jest Klub Sportowy “ExtremE Wolf”.

Biuro zawodów będzie się znajdowało 26.02.2022 roku, na kąpielisku Głębokie przy Saunie Ruska Bania, 50 metrów od linii startu oraz mety biegu i będzie czynne od 8:30 do 11:45.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

Zawody DEEP V odbędą się 26.02.2022  roku o godz. 12:00 na dystansie 5 km. Wydarzenie ma status imprezy Ogólnopolskiej podobnie jak inne nasze zawody sportowe.

Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych z pięcioma wejściami do wody jeziora Głębokie i będą oznaczone przez organizatora. Większość trasy zawodów prowadzi utwardzonymi duktami leśnymi w znikomej części trasą asfaltową. Zgłoszenia do zawodów odbędą się pod linkiem podanym na głównej stronie www.extremewolf.pl, start zapisów w dniu 12.12.2021 o godzinie 20:00.

Limit uczestników 100 osób! Łącznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników.

Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej potwierdzone zostaje wpłatą.

Weryfikacja do biegu odbędzie się na podstawie okazania dowodu osobistego w dniu startu w biurze zawodów w godzinach 8:00 – 11:45. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.

Każdy uczestnik biegu będzie zobligowany podpisać w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

Aby wziąć udział w biegu należy być w dobrej kondycji fizycznej oraz posiadać niezbędne doświadczenie w morsowaniu w niskich temp. oraz biegach zimowych. Po zamknięciu biura zawodów nie ma możliwości odebrania pakietu.

Organizator nie przewiduje rozsyłania nie odebranych pakietów. Pakiet startowy będzie można odebrać w Biurze Zawodów w dniu startu od godziny 8:30 – 11:45. Pobranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Start w biegu jest odpłatny. Opłata za bieg wynosi:

– Dla dystansu 5 km Elit “Lodołamacz” opłata startowa wynosi: 75,00 zł do dnia 12.02.2022.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę do dnia 20.02.2022. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu wpisowego oraz zapisania się na bieg.

PRZEBIEG ZAWODÓW

Start Zawodów jest podzielony na dwie kategorie:

Elite “DEEP V Lodołamacz”

oraz

Open “DEEP V Fashion”.

 

Kategoria Elite “Lodołamacz”  START godz. 12:00

Zawodnicy startują z wody start i meta znajdować się będzie na plaży miejskiej j.  Głębokie, do pokonania trasy 5 km wyznaczony został czas 45 min.

W trakcie biegu każdy z zawodników będzie miał do zaliczenie pięć wejść do wody w specjalnie wyznaczonych strefach.  Podczas wejścia do wody w oznaczonych strefach obowiązkowe będzie pełne krótkotrwałe zanurzenie włącznie z głową  w każdym  wyznaczonym punkcie zaczynając od startu kończąc na mecie.  W trakcie pełnego zanurzenia jedna z dłoni musi być uniesiona do góry widoczna nad zwierciadłem wody. Ostatnie zanurzenie odbywa się po przekroczeniu linii mety.

Na 10 min przed startem zostanie przeprowadzona rozgrzewka przygotowująca zawodników do startu zawodów DEEP V.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 26.02.2022r.

Uczestnicy w kategorii elite “LODOŁAMACZ” startują w biegu jedynie w szortach mężczyźni spodenki krótkie lub 3/4 dopuszczamy kompresje na łydki, rękawiczki, czapka buff na szyję kobiety dopuszczamy koszulki z krótkim rękawkiem.

Uczestnik startujący w zawodach DEEP V podaje dane osobowe w formularzu, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.  Zawodnik podczas weryfikacji w biurze zawodów wypełnia formularz o obecnym stanie zdrowia i świadomości ryzyka covid i innych pochodnych mutacji wirusowych oraz braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wydarzeniu sportowym. W strefie zawodów mogą przebywać wyłącznie uczestnicy biegu osoby postronne, widzowie będą proszeni o opuszczenie wyznaczonej strefy zawodów jeśli tak będą stanowić obostrzenia covidowe. W biurze zawodów oraz w wyznaczonej strefie należy posiadać na twarzy maseczkę oraz zdezynfekować ręce przed odprawą rejestrującą zawodnika. Posiadanie maseczki jest wymagane do momentu startu.

Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, klub sportowy, adres e-mail, numer telefonu, płeć, podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, i natychmiastowym poinformowaniu organizatora:

– telefon 502942481

– telefon 506199903

Organizator nie zapewnia transportu na start/metę zawodów dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja. W przypadku rezygnacji należy dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić ten fakt osobom obsługującym dany punkt kontrolny poinformować Biuro Zawodów – telefon 502942481

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery nadane w biurze zawodów.

Zakazane jest porzucanie śmieci, opakowań po żelach itp. należy je bezwzględnie zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety.

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora oraz stosować się do poleceń osób zabezpieczających trasę zawodów.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzanie w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.

ŚWIADCZENIA:

 

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej:

Pamiątkowy medal,

Pakiet (niespodzianka)

Ciepły posiłek dla startujących (jeżeli aktualne przepisy dotyczące COVID na to pozwolą)

Depozyt (jeżeli aktualne przepisy dotyczące COVID na to pozwolą)

Zabezpieczenie medyczne

Oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu

Nagrody pierwsze 3 miejsca kobieta/mężczyzna  kat. Elite “Lodołamacz”

WARUNKI ATMOSFERYCZNE:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych

lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Każdy uczestnik w dniu zawodów zobowiązany jest posiadać maseczkę.

Start zawodów może być podzielony na pojedyncze fale uczestników, według obowiązujących przepisów Covid na dzień 26.02.2021 r.

Impreza DEEP V odbędzie się wg. aktualnych zapisów rozporządzenia o imprezach sportowych na dzień 26.02.2022r.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dla zawodników będzie przygotowany depozyt. Depozyt będzie znajdował się w okolicy startu/mety. Przekazywanie i odbieranie rzeczy odbywać się będzie na podstawie numeru startowego. Do depozytu nie należy oddawać rzeczy wartościowych i dokumentów! Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.

Należy wziąć pod uwagę, że zmieniające się przepisy COVID dot. organizacji zawodów sportowych mogą Organizatorowi uniemożliwić utworzenia strefy depozytu na terenie organizowanych zawodów.

Uczestnicy startujący w Zawodach DEEP V zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Zawodów.

Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika zawodów łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.

Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Rozpatrzeniem protestów zajmować będzie się Komisja Odwoławcza powołana przez organizatora biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

Dane kontaktowe do organizatora:

Organizator:

Daniel Krępa 506 199 903

Biuro Zawodów:

Małgorzata Krępa 502 942 481

Wolontariat/Trasa zawodów:

Bogusława Kurek 508 220 380

 

E-mail: info@extremewolf.pl