REGULAMIN BIEGU ‘’EXTREME WOLF’’ 24.02.2018

CEL IMPREZY:

Promocja Rezerwatu Przyrody Świdwie, Gminy Dobra oraz Powiatu Polickiego.

Promocja biegów w extremalnych warunkach oraz zdrowego trybu życia zbliżonego do natury.

ORGANIZATOR:

Organizatorem jest Klub Sportowy ”ExtremE Wolf” oraz Gmina Dobra.

Biuro biegu będzie się znajdowało w 24.02.2018 roku, w świetlicy wiejskiej w Grzepnica, bezpośrednio przy linii startu oraz mety biegu i będzie czynne od 9:15 do 10:45.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

Bieg Extreme Wolf odbędzie się 24.02.2018 roku o godz. 11:00 na dystansach 6 i 12 km. Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych oraz po nawierzchni asfaltowej i

będzie oznaczona przez organizatora. Start Biegu Extreme Wolf odbywa z placu przy

Świetlicy w miejscowości Grzepnica, gmina Dobra. W tym samym miejscu znajduje się meta

Limit czasu wynosi 2 godziny.

15 min. przed startem omówienie tras, rozgrzewka, możliwość  spakowania do indywidualnych worków

z nr. zawodnika rzeczy do ubrania ,które po zakończeniu biegu zostaną zwrócone zawodnikom.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 23.02.2018r.

Uczestnicy startują w biegu jedynie w szortach

 • mężczyźni spodenki krótkie lub 3/4 dopuszczamy kompresje na łydki, rękawiczki, czapka buuf na szyję
 • kobiety dopuszczamy koszulki z krótkim rękawkiem.

Zalecamy zaklejenie plastrem sutków aby ich nie przeziębić (bolesna kilkudniowa dolegliwość). Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin biegu występuje możliwość zalegania śniegu i lodu na trasach biegu.

Na całej trasie obowiązuje rygorystyczny zakaz pozbywania się opakować po żelach i innych suplementach pod karą dyskwalifikacji dla trasy 12 na 4 km. Przewidziany zostanie pojemnik zrzutowy biegniemy na ternie Rezerwatu Przyrody więc gospadarujmy odpady we własnym zakresie.

Zgłaszający się do biegu uczestnicy oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w Biegu Extreme Wolf, tj.: biegu w terenie leśnym, w zimie, przy niskiej temperaturze otoczenia i w minimalnej ilości odzieży, z możliwością zanurzenia się w jeziorze 2 km przed metą, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu Extreme Wolf lub podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.

Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani, przedstawić zaświadczenie lekarskie, lub popisać oświadczenie o zdolności do udziału w biegu i odebrać numery startowe. Weryfikacja osobowa będzie przebiegała na podstawie dowodów osobistych lub paszportów – data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do Biegu Extreme Wolf będą przyjmowane poprzez formularz na stronie

internetowej Protiming.pl od dnia 31.12.2017 roku. Link na stronie www.extremewol.pl zakładka zapisy

Zapisy na Bieg możliwe są tylko poprzez formularz internetowy dostępny na stronie organizatora. Opłata za Bieg możliwa jest tylko poprzez wpłatę na konto bankowe wskazane przez organizatora. Organizator nie przyjmuje opłat w gotówce.

Limit uczestników 120 osób! Łącznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników.

 Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być też

potwierdzone wpłatą wpisowego na konto organizatora najpóźniej do 22.02.2018r. Liczy się termin wpłynięcia środków na konto organizatora.

Wpisowe dla osób zgłaszających się  wynosi 50 zł .

Nr konta Biegu ExtremE Wolf: Bank PKO BP  38 1020 4795 0000 9502 0376 0162

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Protiming.pl do 20.02.2018r. i zaksięgowanie opłaty startowej na koncie Organizatora do 22.02.2018 r., Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych uczestnika, lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia. W przypadku rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty, nie podlega ona zwrotowi.

Uczestnik startujący w Biegu Extreme Wolf wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Biegu – w tym do zgłoszenia i udziału w konkursach m. in. takich jak: Biegowe Wydarzenie Roku, a także przetwarzania swoich danych osobowych
podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.
Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej, sportowej rywalizacji.
Chętnych zapraszamy po biegu do darmowego pieczenia kiełbasek na ognisku oraz na gorące napoje.

KLASYFIKACJE:

Prowadzone będą klasyfikacje:

 • zimowy klasic Extreme Wolf kobiet i mężczyzn 6 km + (700m. runda w około jeziora)
 • zimowy klasic Extreme Wolf kobiet i mężczyzn 12 km + (700m. runda w około jeziora)
 • zimowy Extreme Wolf Hard Core kobiet i mężczyzn 6 km + (zanurzenie do ramion w jeziorze)
 • zimowy Extreme Wolf Hard Core kobiet i mężczyzn 12 km + (zanurzenie do ramion w jeziorze)

ŚWIADCZENIA:

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej

 • pamiątkowy medal
 • elektroniczny pomiar czasu
 • pieczenie kiełbasek na ognisku dla startujących.
 • zabezpieczenie medyczne
 • oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu
 • nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna uzależnione od pozyskanych sponsorów (jeśli takich pozyskamy:)
  • wspaniałą, niezapomnianą atmosferę
  • uczucie zimna
  • Dla przybyłych z rodzinami zapewnimy atrakcję dla dzieci w postaci animacji gier i zabaw prosimy o zabranie dodatkowego prowiantu nie wiemy czy dla wszystkich będziemy w stanie zagwarantowć poczęstunek kije na kiełbaski i ognisko będzie na pewno

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.
Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
Uczestnicy startujący w Biegu ExtremE Wolf zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Biegu ExtremE Wolf 24.02.2018

 

Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.
Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Rozpatrzeniem protestów zajmować będzie się Komisja

Odwoławcza powołana przez organizatora biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu ze względu na nieprzewidziane
okoliczności.

 

 

Dane kontaktowe do organizatora